การศึกษาอินทรีย์วัตถุในดินที่ช่วยชะลอการลุกลามของไฟป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัทธ์หทัย พิพัฒน์วุฒิกุล, ณภัทร บุญเฉลิมสุข, ณัฐวุฒิ ทาก๋า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นายพิชิต คำบุรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์