อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนเด็กเล็กที่เข้าใกล้บริเวณอันตรายด้วยเทคโนโลยี Beacon และ Line notify

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัทมวรรณ ชฎาจิตร, ธยานี ลาดบาศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนเด็กเล็กที่เข้าใกล้บริเวณอันตรายด้วยเทคโนโลยี Beacon และ Line notify นี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันเด็กเล็กไม่ให้เข้าใกล้บริเวณที่เป็นอันตราย โดยติดตั้งเครื่องมือไว้ที่บริเวณที่ต้องการและติดตั้งอุปกรณ์ไว้กับเด็ก เมื่อเด็กเข้าใกล้บริเวณนั้น พร้อมทั้งแจ้งเตือนผ่าน Application Line ของผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองทราบ และสามารถนำเด็กออกห่างจากบริเวณนั้นได้ทันท่วงที