การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่แบบคาบที่ถูกหน่วงของโช๊ค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรลดา นิรันตสุข, นฤเบศร์ กล่อมจาด, ธนโชค กาญจนวิชานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรารัตน์ คนซื่อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาโครงสร้างของโช้คพบว่ามีการใช้สปริงเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทํางาน ซึ่งใน สปริงแต่ละขนาดมีคุณสมบัติหนึ่ง ซึ่งก็คือดูดซับแรงกระแทก โดยทางคณะผู้จัดทํามีความสนใจที่จะศึกษาหาค่า ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิจของสปริงขนาดต่างๆ กับค่าแดมพ์ โดยการแดมพ์เป็นฮาร์มอนิกชนิดหนึ่ง ที่มีการเคลื่อนที่แบบการสั่นโดยมีการสูญเสียพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่าที่ได้จากการทํางานของโช้คอัพ จาก การศึกษาเพิ่มเติมชนิดของการแดมพ์ที่ทําให้การทํางานของโช้คอัพออกมาดีที่สุด รองรับแรงกระแทกได้อย่าง นุ่มนวลและสมดุลที่สุด คือคริติคัลแดมพ์ โดยทางคณะผู้จัดทําได้มีประสงค์ที่จะศึกษาหาค่านิจของสปริงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดค่าแดมพ์ต่างๆ และหาค่าแดมพ์ที่ออกมาตรงหรือใกล้เคียงกับการแดมพ์ แบบคริติคัลแดมพ์มากที่สุด เพื่อหาขนาดของสปริงที่เหมาะสมและทําให้เกิดการทํางานของโช้คอัพออกมาได้ดีและ ราบรื่นที่สุด ต่อการทําหน้าที่ในการรับแรงกระแทกของผู้โดยสารเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเลือกใช้ โช้คอัพที่เหมาะสมที่สุดในการทํางานต่อไป