การศึกษาประสิทธิภาพของการยั้บยั้งโรคเเคงเกอร์ในต้นกระบองเพชรโดยใช้ ถั่วหมัก เเละ Pseudomonus sp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกพล สุดาชม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันะริ้มมีความนิยมในการปลูกหรือเลี้ยงต้นกระบองเพชรในไทยมากขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้จากเเหล่งนี้ได้ เเต่ทว่าหากต้นกระบองเพชรติดโรค ก็จะลดรายได้ของผู้ประกอบการขาย