การศึกษาประสิทธิภาพของจิบเบอเรลลินในพืชตระกูลแตง เพื่อใช้แทน GA3 ในการงอกและการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณินี วัฒนกุล, มุฑิตาภรณ์ คุณสัตย์, ทศนีญา พรกระแส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงดาว มงคลสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของจิบเบอเรลลินในพืชตระกูลแตงเพื่อใช้แทน GA3 ในการงอกและการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง ได้ทำการทดลองโดยแบ่งการทดลองเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีการใช้น้ำหมักชีวภาพจากเมล็ดแตงกวา เมล็ดแตงไทย เมล็ดฟักเขียว เมล็ดแคนตาลูป และ GA3 กำหนดความเข้มข้น 5 ระดับ คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 ลบ.ซม. โดยนำเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งมาแช่ไว้ในน้ำหมักเพื่อวัดการงอกของรากและนำน้ำหมักผสมกับน้ำเปล่าในแต่ละความเข้มข้นให้ได้ปริมาตร 200 ลบ.ซม. เพื่อวัดการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของน้ำหมักชีวภาพจากเมล็ดของพืชตระกูลแตงชนิดต่างๆ เทียบกับ GA3 ในการงอกและการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง และเพื่อเป็นแนวทางในการนำฮอร์โมนจากธรรมชาติมาใช้แทนฮอร์โมนสังเคราะห์ต่อไป