การศึกษาประสิทธิภาพของการผลิตพลาสติกชีวภาพคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จากเปลือกเมล็ดมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรธีรา พานเทียนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติกเป็นสิ่งที่สังเคราะห์และสรรค์สร้างขึ้นมาโดยมนุษย์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่พลาสติกที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมานั้นมีระยะเวลาในการย่อยสลายที่ยาวนาน หรือเรียกได้ว่ามีการย่อยสลายที่ยาก ซึ่งในปัจจุบันพลาสติกเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกใช้อย่างฟุ่มเฟือย ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นและพัฒนาพลาสติกชีวภาพขึ้นมาและมีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย ซึ่งพลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมีระยะเวลาในการย่อยสลายสั้นกว่าพลาสติกสังเคราะห์ทั่วไป และไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันได้มีนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยมากมายได้เลือกพืชที่มีส่วนประกอบของเซลลูโลสในการนำมาทำการทดลองและผลิตเป็นสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหลือระหว่างกระบวนการผลิตหรือการแปรรูปสินค้า ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจที่จะนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เป็นวัสดุธรรมชาติมาสังเคราะห์เป็นพลาสติก ซึ่งวัสดุธรรมชาติที่เลือกมาคือ เปลือกเมล็ดมะม่วงหรือส่วนเอนโดคาร์ปของมะม่วงเพื่อนำมาพัฒนาและสังเคราะห์เป็นพลาสติก เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด