ถังขยะอัตโนมัติเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภสร เก้าเอี้ยน, ปุณิกา เจริญกิจ, พิชญาภา คูสินทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณภณ ธนัสนิธิกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The proliferation of waste generation presents a pressing challenge for modern societies to adopt effective waste management practices. In response, this project introduces an innovative solution in the form of an Automatic Waste Receptacle (AWR) aimed at revolutionizing waste sorting processes. The AWR leverages cutting-edge technologies such as computer vision, machine learning, and robotic automation to autonomously identify, categorize, and sort various types of waste into appropriate compartments.

The project's primary objective is to enhance waste sorting efficiency, reduce human error, and promote recycling by providing a seamless and user-friendly waste disposal experience. Through the integration of advanced sensors and cameras, the AWR identifies waste items as they are disposed of, classifies them into distinct categories (e.g., plastics, paper, glass, organic waste), although this research will focus on specifically plastic bottles. It then subsequently directs them to designated compartments within the receptacle. This real-time sorting capability not only optimizes recycling efforts but also minimizes the contamination of recyclable materials.

To achieve these goals, the AWR's machine learning algorithms undergo rigorous training using vast datasets of waste items to ensure accurate classification. The system's adaptability and continuous learning enable it to recognize new waste materials and adapt to evolving waste compositions over time. Moreover, the AWR incorporates user-friendly interfaces, such as infographics, to educate users about proper waste disposal practices and reinforce the importance of recycling.

The proposed Automatic Waste Receptacle contributes to sustainable waste management by streamlining sorting processes, encouraging responsible waste disposal behavior, and ultimately diverting more materials from landfills. As waste management continues to gain prominence on global environmental agendas, this project presents a scalable and technologically advanced solution that holds the potential to reshape the future of waste sorting and contribute to a more eco-conscious society.