การเปรียบเทียบประสิทธิภาพก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาร่วมกับมูลสุกรแห้งและมูลสุกรเปียก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โยษิตา สติหมั้น, กัญญาวีร์ ดอนพิมไพร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพที่ได้จากการใช้ผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพกับมูลสุกรแห้ง และผักตบชวาที่ผ่านการปรับสภาพกับมูลสุกรเปียก ในฟลาสก์ขนาด 0.5 ลิตร ควบคุมปริมาตรภายในถังหมักที่ 0.25 ลิตร โดยอัตราส่วนผักตบชวาต่อมูลสุกร 1:3 ดังนี้ ถังหมักผักตบชวาต่อมูลสุกรแห้ง ถังหมักผักตบชวาต่อมูลสุกรเปียก ทำการศึกษาก๊าซชีวภาพ โดยกระบวนการหมักแบบกึ่งกะ ระยะเวลาทดลอง 35 วัน ที่อุณหภูมิแวดล้อมปกติ ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ เกิดขึ้นถูกเก็บไว้ในถังเก็บก๊าซ ทำการเก็บตัวอย่างโดยการวัดปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นโดยวิธีการแทนที่น้ำทุกๆ 7 วัน หรือจนกว่าปริมาณก๊าซคงที่ วิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซ ได้แก่ ก๊าซมีเทน (CH4 ) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) โดยเครื่องก๊าซโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography, GC)