การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษซับน้ำมันฟางข้าวและผักตบชวาที่ใช้ส่วนผสมเสริมเป็นแป้งข้าวเหนียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิณณ์ณณัช เชาวยุทธ์, ณิชากานต์ สุขเพียง, จุฑามณี มุกดาสวรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟางข้าวเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีปริมาณมากในประเทศไทย เนื่องจากข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งเป็นอาหารหลักของประชาชนในประเทศและเป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีการส่งออกมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสำหรับฟางข้าวนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับเลี้ยงโค กระบือ ใช้ท้าปุ๋ยหมัก ใช้ทำเป็นวัสดุปกคลุมดินหลังการหว่านเมล็ดพืช ใช้ทำเป็นวัสดุคลุมดินสำหรับรักษาความชุ่มชื้นของดิน ใช้คลุมดินแก้ปัญหาดินเค็ม ใช้เป็นวัสดุสำหรับการเพาะเห็ดฟาง ใช้ทำเป็นที่มุงหลังคาหรือฝากระท่อม ใช้ทำเป็นเชื้อจุดไฟช่วยให้ก่อไฟง่าย ใช้เป็นวัสดุผูกมัดหรือใช้แทนเชือก ใช้เป็นวัสดุสำหรับการปล่อยครั่ง ใช้สำหรับการแยกสกัดสารแทนนิน และใช้ผลิตเป็นเยื่อกระดาษ

ผักตบชวาสามารถนำมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ต่างๆอย่างเครื่องจักสาน เปลญวน รองเท้าแตะ เสื่อ กระเป๋า ตะกร้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านเชื้อเพลิงโดยใช้ผสมกับแกลบอัดเป็นแท่งเชื้อเพลิง

จากผลการศึกษาของกลุ่มทำให้เรารู้ถึงประโยชน์ที่หลากหลายของฟางข้าวที่เป็นวัสดุเหลือจากการทำเกษตรและผักตบชวาที่มีประโยชน์ในหลายๆด้านทางกลุ่มของเราเลยคิดที่นำมาทำเป็นกระดาษซับน้ำมันและนำมาเปรียบเทียบกันว่าประสิทธิภาพของกระดาษซับน้ำมันที่ใช้พืชชนิดไหนจะสามารถดูดซับปริมาณของน้ำมันได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยทางกลุ่มของเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบเสริมของกระดาษซับน้ำมันของพืชทั้ง 2 ชนิด เพราะว่าคุณสมบัติของแป้งข้าวเหนียวนั้นมีความสามารถในการจับเกาะตัวกัน และยังเป็นส่วนผสมที่ทำให้สามารถดูดซับได้มากขึ้นอีกด้วย ทางกลุ่มของเราจึงได้ใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นส่วนประกอบเสริมให้กับกระดาษซับน้ำมันทั้งของฟางข้าวและผักตบชวาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของกระดาษซับน้ำมันให้มากขึ้น