เครื่องป้องกันกระดูกสันหลังคดจากท่าทางที่ผิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิตานัน สุขวณิชไพบูลย์, สาริศา บุตรดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัฒนะ รัมมะเอ็ด, สายจิตรา คงวิจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุ​บัน​เนื่องจากการที่มีอัตตราการเกิดโรคกระดูกสันหลังคดสูงขึ้นและมักจะพบใน วัยรุ้นหญิงมากกว่าวัยรุ่นชาย โรคกระดูกสันหลังคดจะส่งผลต่ออวัยวะของร่างกาย