การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนประกอบของไคโตซานจากแกนหมึกเพื่อวัดปริมาณการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลดีไฮด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์มาดา ดำริการ, วิชชุลดา ยิ่งดัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพิมล เรืองเพ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนประกอบของไคโตซานจากแกนหมึกเพื่อวัดปริมาณการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลดีไฮด์ แบบพกพาระบุภาพการตรวจจับที่รวดเร็วและใช้งานง่าย ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีประโยชน์ในการป้องกันการได้รับสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์เข้าสู่ร่างกาย โดยมีการศึกษาอัตราส่วนในการผลิตฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนประกอบของไคโตซานจากแกนหมึก ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนประกอบของไคโตซานจากแกนหมึก และทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนประกอบของไคโตซานจากแกนหมึก จากการทดลองดังกล่าวได้อัตราส่วนในการผลิตฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไคโตซานต่อ Nash Reagent คือ 1:1 โดยมีส่วนประกอบของไคโตซานจากแกนหมึกที่เหมาะสม 0.4 กรัม แป้งมันสำปะหลัง 1.2 กรัม หลังจากที่ได้ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้ว จึงศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีส่วนประกอบของไคโตซานจากแกนหมึกเพื่อวัดปริมาณการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลดีไฮด์ คือ 120 องศา เป็นเวลา 30 นาที แล้วจึงนำไปทดสอบกับสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบหาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในตัวอย่าง ซึ่งได้กราฟอยู่ในช่วงที่มีความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วงความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ตั้งแต่ 20 ถึง 100 ppm ให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.99 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.58 ถึง 4.58 เพื่อให้มีความสะดวกแทนการใช้วิธีสเปกโตรโฟโตเมตริกแบบเดิม โดยการใช้เพียงสมาร์ทโฟนธรรมดาเท่านั้น เนื่องจากมีความไวสูงและใช้พลังงานน้อยลง