การศึกษาผลของสารสกัดจากผลกล้วยน้ำว้าดิบต่อการควบคุมปริมาณเพลี้ยไฟ (Stenchaetothrips biformis (Bagnall))

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรินดา คำลือเมือง, วริษา หะวัน, ธันยชนก ศิริเศรษฐ์โสภณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลกล้วยน้ำว้าดิบต่อการควบคุมปริมาณเพลี้ยไฟ (Stenchaetothrips biformis (Bagnall)) กลุ่มตัวอย่างคือเพลี้ยไฟ มีวิธีการดำเนินงานคือ สกัดกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีการสกัดแบบตุ๋นด้วยเครื่องเขย่า แล้วนำมาเจือจางด้วยน้ำกลั่นให้ได้ความเข้นข้น 25% 50% 75% 100% โดยจะฉีดพ่นในกระถางข้าวที่มีเพลี้ยไฟ เปรียบเทียบอัตราการตายของเพลี้ยไฟของแต่ละความเข้มข้นและเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีฟิโพรนิล และหาค่าLC50