ทุ่นลอยสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์เเละระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาดา พันธ์สาย, ศิริประภาพร ลุนพิลา, ธรรมจักร สมภารเพียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจิรา ทองวุฒิ, ยุพาพร สมภารเพียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเครื่องสูบน้ำมีน้ำหนักมากและมีราคาแพง เคลื่อนย้ายไม่สะดวก รวมถึงเวลาใช้งานต้องเติมน้ำมันทำให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย คณะผู้จัดทำจึงคิดวิธีแก้ปัญหาโดยการสร้างทุนลอยสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งยังสามารถบำบัดน้ำเสียและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานในรูปของแบตเตอรี่ได้อีกด้วย