รถตัดหญ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผุสดี เกตะสิทธิ์, วรรณหงษ์ แสงกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุพาพร สมภารเพียง, ฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สืบเนื่องมาจากปัจจุบันพบว่าปัญหาของการตัดหญ้าด้วยรถตัดหญ้าต่างๆก็จะพบปัญหาของการตัดหญ้าด้วยการถือเป็นเวลานาน ไปในที่ต่างๆ จึงทำให้เป็นปัญหาอย่างมากเวลาออกไปตัดหญ้าเพราะว่าขณะที่ทำมักมีอาการเหนื่อย ปวดเมื่อตามลำตัว และมีอาการปวดที่บริเวณไหล่และบริเวณต้นแขนเป็นส่วนมากในทุกเพศทุกวัย พวกเราจึงได้เล็งเห็นปัญหานี้ จึงได้คิดค้น "รถตัดหญ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์"ขึ้น เพื่อที่จะทำให้การตัดหญ้าสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ต้องเหนื่อยกับการเหวี่ยงให้เหนื่อยเหมือนก่อน และยังลดภาวะการใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำมันเเละยังไม่มีควันที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อตัวผู้ตัดหญ้าและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย