รูปแบบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสีกลีบดอกดาวกระจาย Cosmos sulphurous Cav.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ ตัณฑะเตมีย์, กัลยกร แท่นเครือ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปแบบการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสีกลีบดอกดาวกระจาย Cosmos sulphurous Cav.โดยนำดาวกระจายสายพันธุ์ Cosmos sulphurous Cav. จำนวน 3 สี ได้แก่ สีเหลือง(yellow) สีส้ม(orenge) และสีส้มเข้ม(dark orange) มาผสมพันธุ์โดยการจับคู่ผสมทั้งแบบข้ามระหว่างสี และผสมในสีเดียวกัน ได้จำนวน 6 คู่ นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ แล้วนำดาวกระจายลูกผสมรุ่นที่ 1 (F1) มาทำการผสมตัวเอง (self fertilization) จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ดาวกระจายลูกผสมรุ่นที่ 2 ไปปลูกทดสอบทำการบันทึกลักษณะสีกลีบดอกเป็นรายต้นและจัดกลุ่มตามลักษณะสีดอกของพ่อแม่พันธุ์ เพื่อศึกษารูปแบบการข่มของยีนสีกลีบดอกดาวกระจาย