การออกแบบหน้ากากอนามัยด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สินี คงปลอด, ศุภาพิชญ์ เทพแก้ว, พรกช คงวิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรารถนา หยงสตาร์, เปรมอนันต์ เจือกโว้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกแบบหน้ากากอนามัยโดยใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำเพื่อให้ได้หน้ากากอนามัยที่มีความเหมาะสมกับใบหน้ามากที่สุด