การพัฒนาเวย์โปรตีนจากดักแด้เพื่อผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐธิดา เอียงไธสง, กานต์พิชชา กิจคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณิดา วงค์พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเวย์โปรตีนจากการสกัดโปรตีนจากดักแด้ประยุกต์จากวิธีของ Yu et af, (2007) Khalid ef n. (2003) มีวิธีการคือทำการละลายโปรตีน ออกมาจากตัวอย่างโดยเลือกจากค่าความเป็นกรด-ต่างที่ตัวอย่างสามารถละลายโปรตีนออกมาได้มากที่สุด และนำมาทำให้แห้งด้วยวิธีการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dry) โดยให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีอุณหภูมิเท่ากับ 25 องศาเซลเซียสแล้วทำการเก็บตัวอย่างออกจากเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งทำการบรรจุใส่ถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ปิดผนึกด้วยสุญญากาศก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส