การทําผงสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทที่ตกค้างในผักสลัดเปรียบเทียบกับภูมิปัญญาชาวบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิงครัต พิทักษ์, พิรดา เหล็กแปง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ, ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบัน การทำเกษตรมีการใช้สารฆ่าแมลงอย่างแพร่หลายเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและปกป้องผลผลิตของตัวเองจากศัตรูพืช เกษตรกรจึงเลือกการใช้สารเคมีแทนสารอินทรีย์ซึ่งเป็นทางเลือกที่สามารถทำให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดเป็นหลักประกันที่ผลผลิตจะไม่เสียหายเพื่อสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาสูง ถือเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรในทางที่ดี แต่ในขณะเดียวกันสารฆ่าแมลงต่างก็มีข้อเสีย ไม่ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิต ส่งผลให้มนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตสามารถได้รับสารพิษโดยตรง เมื่อมีอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากสารเคมีปราบศัตรูพืชมากขึ้น ทุกคนจึงหันมาสนใจการใช้สารอินทรีย์แทน แต่ผลผลิตที่ได้นั้นคุณภาพอาจไม่เท่ากับการใช้สารเคมี โดยเฉพาะในผักสลัดที่มีอัตราการปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลงที่เกินกําหนด จึงมีการคิดค้นวิธีการต่างๆที่สามารถยกระดับคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ การใช้สารชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่ได้จากธรรมชาติ มีกลไกในการยับยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืช แต่ก็มีข้อจำกัดที่อาจจะไม่สามารถป้องกันกําจัดโรค และแมลงศัตรูพืชได้อย่างครอบคลุมเท่าสารเคมี ในปี พ.ศ. 2518 มีการใช้สารไคโตซานครั้งแรกในการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพที่ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ดักจับไขมันต่างๆ หลังจากนั้นไคโตซานได้มีการนำไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้น โดยในเปลือกกุ้งที่สามารถหาได้ง่ายในชุมชน เป็นวัสดุธรรมชาติ และสามารถนำไปดูดซับสารพิษมีสารไคโตซานอยู่ ทางคณะผู้จัดทำได้มีแนวคิดในการทำผงสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการดูดซับสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บาเมทที่ตกค้างในผักสลัดทดสอบเปรียบเทียบกับภูมิปัญญาชาวบ้าน