การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของพืชสมุนไพรที่มีสาร Alkaloid เป็นส่วนผสมของ Liquid bandage gel เพื่อยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus ที่เป็นสาเหตุของการเกิดแผลอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บฤงคพ สอนไชยยาติ, พชธกร คำศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม, สุริยา กล้วยดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของพืชสมุนไพรที่มีสาร Alkaloid เป็นส่วนผสมของ Liquid bandage gel เพื่อยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus ที่เป็นสาหตุของแผลอักเสบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพร 3 ชนิด ที่เป็นส่วนผสมสำคัญใน

Liquid bandage gel ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S.aureus ที่เป็นสาเหตุของแผลอักเสบ โดยสกัดสารสมุนไพรจากพืช 3 ชนิด ด้วยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย การหมัก และ Soxhlet extraction แล้วนำมาเป็นส่วนประกอบใน Liquid bandage gel ซึ่งขึ้นรูปด้วยกัมเมล็ดมะขาม โดยใช้ความเข้มข้นของสมุนไพรจากค่า MIC90 ผลของการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของ S.aureus สาร Alkaloid มีค่า MIC90 เท่ากับ 0.265 ไมโครกรัมต่อลิตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยับยั้งเท่ากับ 18.5 มิลลิเมตร จากผลของการศึกษาพบว่า

สาร Alkaloid มีความเหมาะสมในการนำไปยับยั้งการเจริญของเชื้อ S.aureus