การศึกษาสมบัติของแผ่นฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา บัวหลวง, ฐิตาภรณ์ ถานะกอง, ธฤษวรรณ สนิทดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ, นวมินทร์ วงค์ไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของแผ่นฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวา โดยมีขั้นตอนดังนี้ ตอนที่ 1 การเตรียมเส้นในเซลลูโลสจากผักตบชวาจากการนำผักตบชวามาปรับสภาพด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 12% ตอนที่ 2 การออกแบบส่วนผสมและการผลิตแผ่นฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์โดยมีอัตราส่วนเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวาต่อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ต่อทรายซิลิก้า ต่อปริมาณน้ำทั้งหมด 4 อัตราส่วนดังนี้ (0.000 : 1 : 0.2 : 0.3) , (0.025 : 1 : 0.2 : 0.3) , (0.050 : 1 : 0.2 : 0.3) , (0.075 : 1 : 0.2 :0.3) ทำการทดสอบกำลังอัดและกำลังดัดโดยใช้เครื่อง Univeral Testing Machine. ตามมาตรฐาน ASTM C39 และมาตรฐาน ASTM C78 ตามลำดับ ทดสอบมอดุลัสยืดหยุ่น ความหนาแน่น การดูดกลืนความร้อน และการดูดซับเสียง ประยุกต์ใช้ตามมาตรฐาน มอก.878-2537 เป็นแนวทางในการทดสอบ