การศึกษาสมบัติทางกลของซีเมนต์บล็อกนำไฟฟ้าจากแกรไฟต์และกาบใบไผ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศรา ยากอง, รัฐพงษ์ ศรีกันชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย, พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำซีเมนต์บล็อกสำหรับงานโครงสร้างให้มีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันซีเมนต์บล็อกมีการผุพังง่ายและใช้วัสดุที่ไม่จำเป็นทำให้มีน้ำหนักที่มากเกินไป การที่ซีเมนต์บล็อกต้องทนต่อสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบันที่โลกนั้นร้อนขึ้นและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ผู้จัดทำได้ศึกษาสมบัติทางกลของซีเมนต์บล็อกนำไฟฟ้าจากผงแกรไฟต์และกาบใบไผ่ โดยเพิ่มผงกราไฟต์ขนาด 5 ไมครอนและกากใบไผ่ทำการทดสอบคุณสมบัติการรับน้ำหนัก ทนต่อแรง นำไฟฟ้า ดูดซับเสียง หักเหแสง และสภาพการนำความร้อน ที่อายุ 7 และ 28 วัน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความสามารถในการ รับน้ำหนัก ทนต่อแรง นำไฟฟ้า ดูดซับเสียง หักเหแสง และการนำความร้อน ว่าปริมาณของแกรไฟต์และกาบใบไผ่ขนาดเท่าไหร่ที่เหมาะสมที่สุดต่อการนำไปใช้งานในภาคสนาม