การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนโดยใช้สารสกัดจากใบขี้เหล็กเป็นตัวรีดิวซ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒน์สกุล บุญมา, ณัฐวดี หลวงจินา, สุชาดา วงค์ปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพัฒน์ ขันใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการศึกษาการสกัดสารจากพืชเพื่อจะมาเป็นตัวรีดิวซ์ในการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนแทนการใช้สารเคมี โดยส่วนมากจะใช้วิธีเคมีสีเขียวในการ สังเคราะห์ซิลเวอร์นาโน ดังนั้นความต้องการในการใช้วิธีเคมีสีเขียวเพื่อสังเคราะห์ทางนาโนเทคโนโลยีจึงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการสังเคราะห์ทางเคมีสีเขียวของอนุภาคนาโนจะใช้ สารสกัดจากพืชในการสังเคราะห์ พบว่าเป็นวิธีที่ง่าย ประหยัด ไม่ต้องใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม การทําโครงงานครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อนําสารสกัดจากใบขี้เหล็กมาเป็นตัวรีดิวซ์ในการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโนโดยใช้วิธีเคมีสีเขียว ซึ่งในการทดลองทางผู้จัดทำจะศึกษาสภาวะของค่า pH ของสารสกัด เมื่อได้ค่า pH ที่เหมาะสม แล้วนําไปปรับอุณหภูมิ เพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโน หลังจากนั้นเมื่อได้ค่า pH และอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วนําสารสกัดที่ได้ไปสังเคราะห์โดย ใช้ระยะเวลาที่ต่างกันเพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสังเคราะห์ซิลเวอร์นาโน และจะนําสารสกัดที่ได้ไปวัดค่าดูดกลืนแสงด้วยวิธี UV-Visible spectroscopy โดยสารสกัดจากใบขี้เหล็กนี้สามารถใช้เป็นตัวรีดิวซ์แทนการใช้สารเคมีที่มีราคาแพงและหาได้ยาก ได้มีการตรวจสอบฟลาโวนอยด์ และมีการวัดปริมาณฟลาโวนอยด์ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC)