การพัฒนาชุดตรวจการนอนกรน ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเสียงกรนขณะนอนหลับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ จันครา, ณัฐธิชา ตาแสงทอง, มุกลดา งิ้วงาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สงวนศักดิ์ โกสินันท์, ธิติพล โทแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสนใจที่จะพัฒนาชุดตรวจการนอนกรนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวินิจฉัย

ความผิดปกติของเสียงกรนขณะนอนหลับ เนื่องจากในขณะที่นอนหลับ กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อบริเวณช่องคอส่วนบน ได้แก่ ลิ้นไก่ เพดานอ่อน คอหอย โคนลิ้น และฝาปิดกล่องเสียง จะหย่อนตัวลง ทำให้ทางเดินหายใจตีบแคบ เมื่อลมเคลื่อนที่ผ่านบริเวณดังกล่าวจึงเกิดเสียงดังขึ้น กลายเป็นเสียงกรน การศึกษาครั้งนี้จะทำการตรวจจับเสียงกรนจากนั้นระบบปัญญาประดิษฐ์จะนำเสียงที่ได้มาแสดงผลในรูป Sound Viz, Spectrum และ Spectrogram ระบบจะทำการวิเคราะห์เสียงกรนที่ได้รับเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้รับการ Trained เพื่อจำแนกระดับการนอนกรน ด้วยขั้นตอน Neutral Network Classification ออกมาให้เจ้าของเสียงได้ทราบผลเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเสียงกรนขณะนอนหลับต่อไป