การคาดการณ์พฤติกรรมการทานอาหารเช้าเพื่อการใส่ใจสุขภาพด้วยตัวแบบมาร์คอฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐการณ์ สอนนาแซง, อลิสรา แสนชมภู, ลักษิกา ธิขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนตรี บัดปัน, เกรียงไกร ธิดาเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง ถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและคณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อาหารมื้อเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญ โดยทุกเช้าทุกคนต่างรีบเร่งเพื่อออกไปเรียนไปทำงานอาจทำให้หลายคนไม่ทานหรือละเลย “อาหารเช้า” แต่รู้ไหมว่า “อาหารเช้า” เป็นอาหารมื้อสำคัญกว่ามื้ออื่นๆ เพราะการกินอาหารเช้าจะช่วยเติมท้องที่ว่างมาทั้งคืนของเรา ที่สำคัญเมื่อตื่นนอนในตอนเช้า ระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำ เมื่อลุกขึ้นเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆ ก็จะรู้สึกหิว เพราะฉะนั้นอาหารมื้อเช้าจึงเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการให้พลังงาน

ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการทานอาหารเช้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดำรงราษฎร์เคราะห์ เพื่อคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตโดยตัวแบบมาร์คอฟ