หุ่นยนต์ส่งสินค้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สินี ประกอบนพเก้า, อารยา พุฒแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชาติ อินทนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชินี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

GGG ROBOT หรือ GO GRAB GOODS ROBOT เป็นหุ่นยนต์สำหรับค้นหาตำแหน่งของสินค้าและทำการจัดส่งสินค้าไปให้ถึงมือผู้ใช้งาน