การศึกษาประสิทธิภาพของกากกาแฟในการดูดซับสารโลหะหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรัตน์ ปรีชายุทธ, วกุล จึงประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของกากกาแฟในการดูดซับสารโลหะหนัก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารโลหะหนักในน้ำ เพื่อนำไปพัฒนาในการบำบัดน้ำเสียตามแหล่งน้ำเสียต่างๆ

วิธีดำเนินการคือนำกากกาแฟอาราบิก้าและกากกาแฟโรบัสต้าใส่ลงในถุงเยื่อกระดาษกรอง แล้วนำกากกาแฟทั้งสองชนิดใส่ลงในบีกเกอร์ทั้งสองที่มีสารละลาย HgCl2 เมื่อครบเวลา 2 ชั่วโมง จึงนำกากกาแฟออกแล้วเทสารละลาย NaOH ลงไป สังเกตการตกตะกอน กรองตะกอนด้วยกระดาษกรองและนำไปอบแห้ง หลังจากนั้นเปรียบเทียบปริมาณ Hg ที่เหลืออยู่ในบีกเกอร์ทั้งสอง

จากการทดลองพบว่า กากกาแฟทั้งสองชนิดสามารถดูดซับสารปรอทได้และกากกาแฟโรบัสต้าสามารถดูดซับได้ดีกว่ากากกาแฟอาราบิก้า