การศึกษาพัฒนาเส้นใยนาโนพลาสติกจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย พละหาญ, จิรนันท์ สารพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน การศึกษาพัฒนาเส้นใยนาโนพลาสติกจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อพืช

ผู้จัดทำ นายศุภชัย พละหาญ นางสาวจิรนันท์ สารพัฒน์

ครูที่ปรึกษา นางสาวจินดา โพนะทา นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์

สถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ที่อยู่ 281 หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000ระยะเวลาในการทำโครงงาน 1 พฤศจิกายน 2564 – 9 มกราคม 2565

ปัจจุบันมีการนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นวิธีที่สามารถผลิตพืชจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นและใช้พื้นที่น้อย อีกทั้งต้นพืชที่ได้ยังมีความสมบูรณ์ ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ ซึ่งวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อพืชสามารถทำได้โดยการนำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะหรือส่วนเนื้อเยี่อมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงที่อยู่ในสภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย์ และอยู่ในสภาวะควบคุมอุณหภูมิ แสง และความชื้น เนื่องจากการนำชิ้นส่วนพืชมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงจะต้องทำการเปลี่ยนอาหารใหม่ทุก 5-6 เดือน ผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาเส้นใยพลาสติกจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ซึ่งพอลิไวนิลแอลกอฮอล์เป็นพอลิเมอร์ที่มีความเหมาะสมต่อการขึ้นรูป ดังนั้นพอลิเมอร์ชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และยืดระยะเวลาในการเปลี่ยนอาหารให้กับต้นพืช

ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อลักษณะโครงสร้างของเส้นใยนาโนพลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ electrospinning 2) เพื่อศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ำของเส้นใยนาโนพลาสติก 3) เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในการทำเส้นใยนาโนพลาสติกที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาความเข้มข้นของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 12%, 14% และ 16%w/v จากการทดลองพบว่า เส้นใยนาโนพลาสติกที่ความเข้มข้น 16%w/v มีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับน้ำของเส้นใยนาโนที่ความเข้มข้น 12%, 14% และ 16%w/v จากการทดลองพบว่า เส้นใยนาโนที่ความเข้มข้น 16%w/v มีประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมากที่สุด รองลงมาเป็นเส้นใย 14% และ 12%w/v ตามลำดับ และการศึกษาความเข้มข้นของสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ในการทำเส้นใยนาโนพลาสติกที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จากการทดลองพบว่า เส้นใยนาโนพลาสติกที่ความเข้มข้น 16%w/v มีความเหมาะสมต่อการนำไปทำเป็นใยเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช