แอปพลิเคชั่นดูแลโภชนาการผู้ป่วยเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีมาลย์ เจะเต๊ะ, นูรซูไฮลา ยาแมะเน๊าะ, นัสวีนา หะยีดอเลาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อับดุลฮากีม หะยีดือเระ, อิลฮาม เซ็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ข้อมูลต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายเพียงลัดนิ้วมือเดียว ซึ่งการดำรงชีวิตของผู้คนในสมัยนี้ต่างต้องการความสะดวกรวดเร็วจนลืมคำนึงถึงสุขภาพและการบริโภคอาหารในแต่ละวัน หากบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ถูกตามหลักโภชนาการเป็นเวลานาน ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคไต เป็นต้น เมื่อเกิดโรคต่าง ๆ การบริโภคอาหารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วย จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้พัฒนาจึงสนใจที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นดูแลโภชนาการของผู้ป่วยที่เชื่อมต่อระหว่างโรงพยาบาลและผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชัน ข้อมูลของผู้ป่วย , วงล้อแสดงแคลอรี่ต่อวัน พร้อมบอกรายละเอียดและคำนวณแคลอรี่ที่ควรได้รับต่อวัน , แจ้งเตือนการรับประทานยา , แสกนบาร์โค้ด จากซองอาหารเพื่อเช็คแคลอรี่และสารอาหาร , จองคิวพบแพทย์ผ่านแอป , ระบบควบคุมโซเดียมและน้ำตาล ตามที่แพทย์ได้สั่งไว้ , คู่มือการทานยาให้ถูกวิธี , แจ้งเตือนการดื่มน้ำต่อวัน , แถบค้นหาร้านอาหารที่ถูกสุขอนามัย , ค้นหาเมนูอาหารพร้อมบอกจำนวนแคลอรี่และสารอาหารอย่างละเอียด และแนะนำเมนูอาหารรายวัน ด้วยฟังก์ชันเหล่านี้ จะมาเสริมสร้างความสะดวกสบายในการดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขี้น