การสกัดสารสกัดเจลโลสจากเมล็ดมะขาม เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ทำจากเส้นใยป่านศรนารายณ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริสรา เกตุพรม, มีนาญา เด็ดเดี่ยว, ชยุต ตรุยานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเจลโลสจากเมล็ดมะขามที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อราในผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ทำจากเส้นใยป่านศรนารายณ์