แพลนของฉันวันนี้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิวิมล ศรีษะสมุทร, ศศิวรัตน์ บุญพา, อติกานต์ สัมพันธรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระยุทธิ์ นิลละออ, ธีรภัทร เสียมไหม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอพพลิเคชั่นนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเตือนว่าในแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องทำ โดยเมื่อถึงเวลาจะมีแจ้งเตือนจากแอพว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้าง และอีกทั้งยังสามารถจดบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้อีกด้วย