โครงงานการผลิตและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาใบจากสู่ทรายแมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศวิตา ซ่วนยุก, วานิต้า สันอี, เบญญาภา เพชรดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาใบจากสู่ทรายแมว มีวัตถุประสงค์เพื่อคิดค้นวิธีการผลิตทรายแมวจากใบจาก เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทรายแมวจากใบจากและมันสำปะหลัง มีวิธีการทดลองโดยนำเส้นใยที่ปั่นละเอียดมาผสมกับแป้งข้าวโพด และถ่านละเอียด จากนั้นนำไปตากให้แห้ง แล้วทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติการจับตัวเป็นก้อน การดูดซับกลิ่น และการลดการคลุ้งของฝุ่นกับทรายแมวจากใบจากและมันสำปะหลัง โดยการใส่น้ำเพื่อวัดระยะเวลาในการจับตัวเป็นก้อน ใช้แอมโมเนียในการทดลองเพื่อวัดการดูดซับกลิ่นโดยใช้เครื่องวัดสารอินทรีย์ในอากาศ และใช้วิธีการเททรายแมวออกจากถุงโดยใช้เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในการทดสอบการคลุ้งของฝุ่น ผลการทดลองพบว่า การใช้เส้นใยใบจากเป็นวัสดุหลักในการผลิตทรายแมวจะสามารถดูดซับน้ำ ลดกลิ่น และลดการคลุ้งของฝุ่นได้ดีกว่าทรายแมวจากมันสำปะหลัง