บล็อกเส้นใยสีเสียดเคลือบนาโนช่วยบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิจิตรา ดาเยอ, ภัทรภร โพธิ์สุ, ธนิตนันท์ โพธิ์สุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเต็มไปด้วยไอออนของโลหะหนักมากมาย เช่น ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี แคดเมียม และอื่นๆ ซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีสารแขวนลอย (Suspended Solids : SS) เป็นสารที่ทำให้เกิดสี และความขุ่น มีขนาดอนุภาคของสารใหญ่กว่า 1 ไมโครเมตร ได้แก่ เศษอาหารซากสิ่งมีชีวิต สารเหล่านี้ มักพบมากในน้ำเสียจากแหล่งต่างๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำเสียชุมชน ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาวิธีการกำจัดไอออนของโลหะหนักจำพวกนี้โดยการศึกษาสารที่มีคุณสมบัติในการดูดซับไอออนโลหะหนัก ซึ่งสารนั้นคือสารแทนนินที่พบได้ในธรรมชาติทั่วไปและพบมากในเปลือกไม้สีเสียด คณะผู้จัดทำจึงนำสารชนิดนี้ไปใช้ประโยชน์โดยการนำเปลือกไม้สีเสียดมาเป็นตัวดูดซับไอออนของโลหะหนักในน้ำเสีย เคลือบเส้นใยด้วยซิงค์ออกไซด์ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้น้ำเสีย โดยมีจุดประสงค์คือ1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการดูดซับของบล็อกเส้นใยสีเสียดแบบสดที่มีตัวผสานต่างกัน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบล็อกเส้นใยสีเสียดเมื่อมีการใช้ดูดซับมากกว่า1 ครั้ง 3) เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบล็อกเส้นในสีเสียดที่เคลือบอัตราส่วนต่อ

ซิงค์ออกไซด์แตกต่างกัน ผลปรากฎว่า 1) อัตราการดูดซับของบล็อกเส้นใยสีเสียดแบบสดที่ตัวผสานน้ำยางพาราต่อน้ำ อัตราส่วน 1:6 สามารถดูซับอิออนโลหะหนักได้ดีที่สุด 2) ประสิทธิภาพของบล็อกเส้นใยสีเสียดสามารถใช้ดูดซับได้มากสุด คือ 2 ครั้ง โดยการล้างด้วยกรดอ่อน 3) ประสิทธิภาพของบล็อกเส้นใยสีเสียดที่เคลือบด้วยอัตราส่วนต่อซิงค์ออกไซด์ที่ดีที่สุด คือ 5 % โดยมีอัตราการดูดซับไอออนโลหะเท่ากับ

82 % และตะกอนสารแขวนลอยเหลือเท่ากับชุดควบคุม จึงสรุปได้ว่าสามารถยั้งยั้งแบคทีเรียที่ทำให้น้ำเน่าเสียได้ ดังนั้นบล็อกลอยเส้นใยสีเสียดสามารถดูดซับไอออนโลหะหนักได้และสามารถยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้น้ำเน่าเสียได้แบบที่เครื่องกรองไม่สามารถทำได้ มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสีย ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดการใช้พลังงานที่จะกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย