ปริมาณโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารอัดเม็ดต่อการเจริญเติบโตของหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพัตรา อินทริง, จันทกานต์ ศรีวรสาร, จิราภรณ์ พรมจอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลี สุพลแสง, ภาวิณี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารอัดเม็ดสำหรับเลี้ยงหอยเชอรี่ โดยรวบรวมหอยเชอรี่พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำการคัดลูกหอยเชอรี่ที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมาเลี้ยงในถังขนาด 100x65x30 เซนติเมตร3 เติมน้ำสูง 10 เซนติเมตร (0.065 ลูกบาศก์เมตร) โดยใช้หอยเชอรี่ที่มีขนาดความยาวเปลือกเริ่มต้นเฉลี่ย 2.0 ซม. น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย

1.70 ก. ความหนาแน่น 1 ตัวต่อหน่วยการทดลอง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ระดับโปรตีน 4 ระดับ (0 เปอร์เซ็นต์, 7 เปอร์เซ็นต์, 14 เปอร์เซ็นต์, และ 21 เปอร์เซ็นต์) และระดับไขมันมี 2 ระดับ (0 เปอร์เซ็นต์ และ 5 เปอร์เซ็นต์) โดยกำหนดให้อาหารอัดเม็ดทุกสูตรมีพลังงาน รวมไม่น้อยกว่า 380 kcal/100 ก. ถูกเลือกใช้ในการทำสูตรอาหารเพื่อเปรียบเทียบกับอาหารปลาดุก การเลี้ยง ใช้อวนมุ้งไนลอนสีฟ้า ขนาด 25 ช่องตาต่อตารางเซนติเมตร คลุมปิดถังไว้ป้องกันหอยเชอรี่ออกนอกถังระหว่างการทดลอง และ ตรวจสอบอาหารที่ให้ทุกวัน ระยะเวลาการเลี้ยง 120 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่า หอยเชอรี่ที่ได้รับอาหารทดลองที่มีระดับโปรตีน 30.2 เปอร์เซ็นต์ ระดับไขมัน 0.63 เปอร์เซ็นต์ พลังงานรวม 1,166.51 กิโลแคลอรี่/100 ก. และอัตราส่วนของพลังงานต่อโปรตีนเท่ากับ 13:1 มีอัตราการเติบโตดีที่สุด และเมื่อพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนการเลี้ยงหอยเชอรี่ด้วยอาหารอัดเม็ดที่ผลิต เท่ากับ ..... เปอร์เซ็นต์