พลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสวรรณ์ แก้วลา, ณัฐธิดา ทัดเทียมหัด, จินดามณี ไชยแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี อินทหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเซลลูโลสของลำต้นและรากผักตบชวานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการและการผลิตเม็ดพลาสติก โดยสารละลายที่ใช้ในการสกัดเซลลูโลสจากผักตบชวาประกอบด้วย โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5 M และ คลอรีนไดออกไซด์ความเข้มข้น 1.2 w/w แล้วจึงได้เซลลูโลส และนำเซลลูโลสที่ได้มาบดให้ละเอียด กลายเป็น CMC จากนั้นนำไปขึ้นรูปโดย นำสารละลาย CMC ที่ละลายด้วยน้ำกลั่น ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และนำมาผสมกับกลีเซอรอล จากนั้นนำมาเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ จึงได้แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพออกมา