พลาสติกชีวภาพจากแบคทีเรีย Acetobacter xylinum

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุพัชริญา ฦๅชา, พรศิริ สุขศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม, เกียรติศักดิ์ บุตรสุด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันปัญหาจากขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดเเบบผิดวิธี เช่นการฝังกลบ การเผาขยะ ยิ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างพลาสติกชีวภาพมาทดแทนพลาสติกตามท้องตลาดด้วยพลาสติกชีวภาพที่เกิดจากการสร้างเส้นใยของเเบคทีเรีย Acetobacter xylinum โดยเป็นเส้นใยที่มีความบริสุทธิ์สูง มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายรวมทั้งสามารถย่อยสลายได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

จากการผลิตพลาสติกชีวภาพจากเเบคทีเรีย Acetobacter xylinum ด้วยวิธีการหมักในกากน้ำตาลที่ละลายด้วยน้ำมะพร้าวที่มีปริมาณของเเข็งทั้งหมดที่ละลายได้เท่ากับ ๑๐ ดีกรีบิกซ์ และเติมสารเพคตินร้อยละ ๐.๕ โดยใช้ระยะเวลาในการหมัก ๑๕ วัน และนำไปทดสอบประสิทธิภาพโดยทดสอบความสามารถในการต้านทานการเปียกน้ำบนแผ่นพลาสติกและความต้านทางเเรงดึงเพื่อเปรียบเทียบกับพลาสติกตามท้องตลาดทั่วไป