ข้าวเกรียบผักกระเฉดบกปราศจากกลูเตน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติรัตน์ ขันไชย, ณัฏฐชา ภูมิไธสง, ธาราทิพย์ นาไพรวัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารินทร์ ทองเพียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการแปรรูปข้าวเกรียบผักกระเฉดบกปราศจากกลูเตนโดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าเพื่อ1.)ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผักกระเฉดบกปราศจากกลูเตน2.)ศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเกรียบผักกระเฉดบกปราศจากกลูเตนต่อเนื้อสัมผัสในการพัฒนาสูตร3.)ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบผักกระเฉดบกปราศจากกลูเตน

ผลการศึกษาทดลองพบว่า

1.)อัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ข้าวเกลียดผักกระเฉดบกปราศจากลูเตนพบว่าสูตรที่1ได้คุณลักษณะดีที่สุดคือเนื้อสัมผัสเข้ากับตัวแป้งได้ดีนวดเป็นก้อนได้มีความมันกับความขมเล็กน้อยและมีสีเขียวตามธรรมชาติ

2.)การเปรียบเทียบระยะเวลาในการตากแห้งข้าวเก็บผักกระเฉดบกเพราะว่าระยะเวลา 12 ชั่วโมงมีรสชาติเค็มหวานพอดีกลิ่นของผักกระเฉดไม่ฉุนจนเกินไปเมื่อนำไปทอดข้าวเกรียบจะมีความกรอบและพองตัว

3.)การศึกษาความพอใจของผู้บริโภคข้าวเกรียบผักกระเฉดบกพบว่าอันดับ1ผู้บริโภคพึงพอใจรสชาติข้าวเกรียบระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยคือ4 อันดับที่2กินของข้าวเกรียบผักกระเฉดบกปราศจากกลูเตนระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย3