โปรโตคอลเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT แบบ Cross Platform

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อติชาต อุปการสังข์, วริทธิ์ธร คงหนู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันโลกได้พัฒนาไปสู่ยุคที่มีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆกับผู้คนในชีวิตประจำวัน(Internet of Things หรือ IoT) ผู้คนจึงเกิดแนวคิดที่จะทำเป็นบ้านอัจฉริยะ(Smart Home)หรือ เมืองอัจฉริยะ(Smart City) ขึ้น แต่ปัญหาหลัก ๆในปัจจุบันคือ อุปกรณ์ IoT ในปัจจุบันมีมากมายหลาย Platform เช่น NETPIE,AWS เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านการเขียนตัวโปรแกรมมาควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ(Node)

ทางคณะผู้จัดทำเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำ Cross-Protocol สำหรับแก้ปัญหาดังกล่าวขึ้นด้วยเทคนิค Polyfill เป็นตัวแปลงภาษาให้เข้าได้กับทุกระบบ(Cross Platform) ซึ่งทำให้เราสามารถพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ IoT ได้อย่างหลากหลายด้วยการเขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียว ทำให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาในการพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่ Thailand 4.0