การพิสูจน์การหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์ด้วยสมาชิกในเมตริกซ์ที่มีความสัมพันธ์กันแบบลำดับเรขาคณิตและลำดับเลขคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัต ปาลกะวงศ์, ควีนสิริ มีเพชรอัฐมงคล, กมลชนก มหารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวนาท เนตรพระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลราษฎรอำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การพิสูจน์การหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์ด้วยสมาชิกในเมตริกซ์ที่มีความสัมพันธ์กันแบบลำดับเรขาคณิต และลำดับเลขคณิตมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์และศึกษาค่าดีเทอร์มิแนนท์ของ A ( det(A) ) เมื่อสมาชิกภายในเมตริกซ์มีความสัมพันธ์กันแบบลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิตในรูปแบบต่างๆ โดยค่าดีเทอร์มิแนนท์ของ A จะมีค่าออกมาเป็น 0 เสมอ เมื่อได้ทำการคำนวณ det(A) ในมิติ n×n ใดๆจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเซตของตัวประกอบใน det(A) ในมิติ (n+1)×(n+1) เสมอ ซึ่ง det(A) ในมิติ n×n จะให้ผลลัพธ์เป็น 0 เสมอ จึงส่งผลให้ det(A) ในมิติที่มีขนาดมากขึ้นต่อๆไปมีค่าเป็น 0 เสมอ