เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติมา อิ่มใจ, สหรัฐ พานตะศรี, ปฏิภาน ดีจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิไล จวนสาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ คณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อลดน้ำหนักของเครื่องตัดหญ้า 2. เพื่อสร้างเครื่องตัดหญ้าแบตเตอร์รี่โดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Cell) ที่มีประสิทธิภาพ สะดวกแก่การใช้งาน 3. เพื่อการประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะในอากาศรวมทั้งมลภาวะที่เกิดจากเสียง โดยได้ออกแบบ ประดิษฐ์ประดิษฐ์และทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ เปรียบเทียบเครื่องตัดหญ้าที่ขายตามท้องตลาดและเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ที่ประดิษฐ์ พบว่า เครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ที่ประดิษฐ์ขึ้นราคาต้นทุนการประดิษฐ์ 1,500 บาท มีราคาถูกกว่าเครื่องตัดหญ้าที่มีขายตามท้องตลาด น้ำหนัก 1.5 กิโล สามารถใช้ตัดหญ้าในพื้นที่เฉพาะได้ เช่น มุมตึก ใต้พุ่มไม้ ตัดแต่งทรงพุ่มไม้ขนาดเล็ก ตัดวัชพืชในนาข้าว ตัดรวงข้าวดีด และใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)