การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการเจริญเติบโตและลดอัตราการตายก่อนระยะผสมพันธุ์ของตั๊กแตนปาทังก้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวาวุธ คำอินทร์, เอนกชาติ กาญจนศิริรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและลดอัตราการตายก่อนระยะผสมพันธุ์ของ

ตั๊กแตนปาทังก้า มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเร่งเจริญเติบโตของตั๊กแตนปาทังก้า

  1. เพื่อศึกษาการลดอัตราการตายก่อนระยะผสมพันธุ์ของตั๊กแตนปาทังก้า ได้ทำการศึกษา การเลี้ยงตั๊กแตน

ปาทังก้า โดยใช้ปัจจัย 3 ปัจจัย ได้แก่ ปังจัยจากสีหลอดไฟคือ สีเหลือง สีแดง สีม่วง ปัจจัยทางด้านอาหาร โดย

เลี้ยงด้วยหญ้าหวานอิสราเอลและหญ้าเนเปียร์ และปัจจัยพื้นผิวที่ใช้เลี้ยงแบบมีแผงไข่และพื้นผิวเรียบ โดยมี

ชุดการทดลอง 13 ชุด ผลการวิจัยพบว่า ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเร่งการเจริญเติบโตของตั๊กแตน

ปาทังก้า ชุดการทดลองที่เลี้ยงอยู่ในสภาวะที่มีแสงสีเหลือง โดยให้อาหาร คือ หญ้าหวานอิสลาเอล และพื้นผิว

ที่ใช้เลี้ยงแบบมีแผงไข่ มีการเจริญเติบโตดีที่สุด จากการวัดความยาวลำตัวเฉลี่ย = 32.1 mm. และมีการติดปีก

อยู่ระยะที่ 4 ตามด้วยชุดการทดลองที่เลี้ยงอยู่ในสภาวะที่มีแสงสีเหลือง โดยให้อาหาร คือ หญ้าหวานอิสลา

เอล และพื้นผิวที่ใช้เลี้ยงแบบเรียบและชุดการทดลองที่เลี้ยงอยู่ในสภาวะที่มีแสงสีม่วง โดยให้อาหาร คือ หญ้า

หวานอิสลาเอล และพื้นผิวที่ใช้เลี้ยงแบบมีแผงไข่ตามลำดับ ส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดอัตราการ

ตายก่อนระยะผสมพันธุ์ของตั๊กแตนปาทังก้า ผลการทดลองพบว่า ชุดการทดลองที่ลดอัตราการตายได้ดีที่สุด

เป็นชุดการทดลองที่เลี้ยงอยู่ในสภาวะที่มีแสงสีเหลือง โดยให้อาหาร คือ หญ้าหวานอิสลาเอล และพื้นผิวที่ใช้

เลี้ยงแบบมีแผงไข่ โดยมีอัตราการรอดชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 96.67 ตามด้วยชุดการทดลองที่เลี้ยงอยู่ในสภาวะที่มี

แสงสีเหลือง โดยให้อาหาร คือ หญ้าหวานอิสลาเอล และพื้นผิวที่ใช้เลี้ยงแบบเรียบโดยมีอัตราการรอดชีวิตอยู่

ที่ร้อยละ 96 และ ชุดการทดลองที่เลี้ยงอยู่ในสภาวะที่มีแสงสีแดง โดยให้อาหาร คือ หญ้าหวานอิสลาเอล และ

พื้นผิวที่ใช้เลี้ยงแบบมีแผงไขโดยมีอัตราการรอดชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 95.34