กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมนโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมโดยอาศัยหลักกลศาสตร์ของไหลของฝูงปลาและสมการของแบนูลี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ ร่มโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิวัฒน์ วรสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษากังหันลมชึ่งมีการออกแบบมาจากกลศาสตร์ของไหลของฝูงปลาและมีแนวคิดในการต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกังหันลมโดยใช้สมการเกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหลของแบนูลีมาประยุกต์โดยการรออกแบบใบพัดใหม่ให้มีลักาณะของใบพัดคล้ายกันกับปีกของเครื่องบินชึ่งกังหันลมที่จะทำการศึกษาและประดิษฐ์ขึ้นมานี้เป็นกังหันลมแบบแกนตั้ง