การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและสมบัติเชิงกลของไบโอพลาสติกจากซังข้าวโพดและเมล็ดมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคพร รสเข้ม, นภัสวรรณ บุญเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยคือ อาชีพเกษตรกร เนื่องจากประเทศไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก และมีสินค้าส่งออกทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลก เมื่อมีผลผลิตทางการเกษตรมาก ส่งผลให้ประเทศไทยมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในจำนวนที่มากเช่นกัน แต่มีการนำไปใช้เป็นโยชน์เป็นส่วนน้อย ซึ่งวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเหล่านี้จะถูกทิ้งไว้ในไร่นาหรือถูกเผาทิ้ง (สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล , 2556) และนั่นจะส่งผลเสียต่อระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งมะม่วงและข้าวโพดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย เช่น เชียงราย น่าน สระบุรี เลย นครศรีธรรมราช เป็นต้น (ปิยนันท์ ชาวกงจักร , 2558) และก่อให้เกิดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคือ เปลือกมะม่วง เมล็ดมะม่วง เปลือกข้าวโพด และซังข้าวโพด ซึ่งถือว่าเป็นขยะทางการเกษตรที่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์เท่าที่ควร และอีกปัญหาสิ่งแวดแล้วอีกประเภทหนึ่งคือปัญหาพลาสติกที่มีอัตราการย่อยสลายได้ช้า และในปัจจุบันพลาสติกเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และตามโยบายของโรงงานอุตสาหกรรม “Zero waste to Landfill” เป็นการใช้ประโยชน์ และลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (สมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล , 2556)

ทางคณะผู้จัดทำจึงเห็นถึงปัญหาของวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรที่ถูกนำมากำจัดโดยการทิ้งไว้ตามไร่นาหรือถูกเผาทิ้ง ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะนำซังข้าวโพด และแกนมะม่วงมาเป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาแปรรูปเป็นไบโอพลาสติก