การศึกษาสารสกัดจากกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และกุยช่าย เพื่อกำจัดพยาธิใบไม้ตับในปลานิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รมณ เจียมกิม, เพียงศักดิ์ คำล้วน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาวไทยโดยเฉพาะในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่ไม่ผ่านการปรุงสุก ปัจจุบันมีการค้นพบว่าการรับประทานปลาแบบกึ่งสุกกึ่งดิบ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก โดยมีต้นตอมาจากพยาธิใบไม้ตับ ชนิด Opisthorchis viverrini ที่พบในปลาน้ำจืด ในการรักษาสามารถใช้พืชบางชนิดที่มีสรรพคุณในการถ่ายพยาธิได้ เช่น สารอัลลิซินที่พบในพืชวงศ์ย่อย ALLIOIDEAE ผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาสารสกัดจากกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และกุยช่าย ในการกำจัดพยาธิใบไม้ตับ โดยเริ่มจากการเตรียมพยาธิใบไม้ตับ นำปลานิลมาผ่ากลางลำตัว คัดแยกพยาธิใบไม้ตับเพื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ หลังจากนั้นเลาะบริเวณหนังปลาออก เพื่อนำพยาธิใบไม้ตับใส่ลงในเนื้อปลา เตรียมสารสกัดโดยนำพืชผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:1 และนำเข้าเครื่องปั่น หลังจากนั้นแบ่งความเข้มข้นของพืชออกเป็น 5, 10, 15 และ 20 โดยน้ำหนัก นำสารสกัดที่ได้ทาลงบนเนื้อปลา ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง หลังจากนั้นนำพยาธิใบไม้ตับส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลักษณะพยาธิ โดยคาดว่าสารสกัดจากกระเทียมที่มีความเข้มข้นร้อยละ 20 จะมีประสิทธิภาพในการกำจัดพยาธิใบไม้ตับได้ดีที่สุด