การพัผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) จากก้างปลาสลิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร ธนโชติชัยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากก้างปลาสลิด

เพื่อนำเศษ ก้างปลาสลิดที่เหลือมาเพิ่มมูลค่า และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารประเภท แคลเซียม โปรตีน และสะดวกในการบริโภค การทดลองมีการทำสูตรผงโรยข้าวโดยจะ แบ่งออกเป็น 4 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1ก้างปลาสลิด5กรัม สูตรที่ 2 ก้างปลาสลิด 10 กรัม สูตร ที่ 3 ก้างปลาสลิด 15 กรัม สูตรที่ 4 ก้างปลาสลิด 20 กรัม โดยในแต่ละสูตรจะมีส่วนผสม พื้นฐานปริมาณเท่ากัน คือ งาดำคั่ว2กรัม งาขาวคั่ว2กรัม ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ น้ำตาล ทราย 1/2 ช้อนโต๊ะ เกลือ 1/4 ช้อนชา สาหร่ายทะเล 5 ศึกษาข้อมูลทาง และศึกษาความพึง พอใจของผู้บริโภค ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น คือ ผงโรยข้าวจากก้างปลาสลิดที่พัฒนาขึ้น จะเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคทั้งในเรื่องโภชนาการและรสชาติ