การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการทางเกษตกรรมในแหล่งน้ำตามชนบทโดยใช้กราฟีนโฟม 3 มิติ ที่ยึดติดด้วยโครงสร้างของนิกเกิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วายุพัฒน์ สังสีมา, ริปูสันต์ สีน้อยขาว, สิริพัทธ์ อัครเศรษฐัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา, ชวิศ ศรีจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการทางเกษตรกรรมในแหล่งน้ำตามชนบทโดยใช้กราฟีนโฟม 3 มิติ ที่ยึดติดด้วยโครงสร้างของนิกเกิล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการดูดซับไกลโฟเซตและไอออนของเหล็ก ณ เวลา ต่างๆและศึกษาประสิทธิภาพภาพการดูดซับไกลโฟเซตและไอออนเหล็กของกราฟีนโฟม 3 มิติ ที่ยึดติดด้วยโครงสร้างของนิกเกิล มีกระบวนการทำงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากระบวนการสังเคราะห์กราฟีนโฟม 3 มิติ ที่ยึดติดด้วยโครงสร้างของนิกเกิล โดยการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการ Chemical Vapour Deposition (CVD) ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการทดสอบการดูดซับไกลโฟเซตและเหล็กด้วยกราฟีนโฟม 3 มิติ ที่ยึดติดด้วยโครงสร้างของนิกเกิล โดยการเตรียมสารละลายไกลโฟเซตและเหล็กปริมาณความเข้มข้น 10 ppm จากนั้นนำกราฟีนโฟม 3 มิติที่ยึดติดด้วยโครงสร้างของนิกเกิล ที่มีมวล 0.0248 กรัม ขนาด 2.7 x 9.1 มิลลิเมตร พื้นที่ 24.57 ตารางมิลลิเมตร มาดูดซับสารละลายไกลโฟเซตและเหล็ก ณ เวลาต่างๆ ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการวิเคราะห์ปริมาณการดูดซับไกลโฟเซตและเหล็ก โดยวัดปริมาณการดูดกลืนของแสงด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrophotometer ใช้วิธี Colorimetry ผลการทดลองที่ได้คือ สารละลายไกลโฟเซตในช่วงเวลา 0-15 นาที มีค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.16092 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานพบว่า

สารละลายไกลโฟเซตจากปริมาณความเข้มข้น 10 ppm ลดลงเหลือปริมาณความเข้มข้น 2.997 ppm อัตราการลดลงคิดเป็น 0.4669 ppmต่อนาที ซึ่งในช่วงเวลา 0-15 นาที มีอัตราการลดลงของปริมาณความเข้มข้นไกลโฟเซตสูงที่สุด หลังจากนั้นอัตราการลดลงของปริมาณความเข้มข้นไกลโฟเซตเข้าสู่สมดุลที่ 3 ชั่วโมงเป็นต้นไป และสารละลายเหล็กในช่วงเวลา 0-1 นาที มีค่าการดูดกลืนแสงเท่ากับ 0.53936 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานพบว่าสารละลายเหล็กจากปริมาณความเข้มข้น 10 ppm ลดลงเหลือปริมาณความเข้มข้น 3.19805 ppm อัตราการลดลงคิดเป็น 0.4535 ppmต่อนาที ซึ่งในช่วงเวลา 0-1 นาที มีอัตราการลดลงของปริมาณความเข้มข้นเหล็กสูงที่สุด หลังจากนั้นอัตราการลดลงของปริมาณความเข้มข้นเหล็กเข้าสู่สมดุลที่ 3 ชั่วโมงเป็นต้นไป