การบำบัดน้ำเสียจากชุมชนและหอพักด้วยกระบวนการรวมตะกอนไฟฟ้าและโฟโต้อิเล็กโทรเฟนตัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีลักษณ์ หุมอาจ, ณัฐหทัย ไขกันหา, อัจฉรียา ขำเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรศักดิ์ บุญธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค แต่ในปัจจุบันมนุษย์ใช้น้ำอย่างไม่คำนึงถึงความสำคัญของน้ำซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเห็นแก่ตัวมักง่าย เช่น ใช้น้ำในการชำระล้างร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้ แล้วปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยไม่มีการกรองหรือการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ

และเนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนประจำมีนักเรียนและบุคลากรอาศัยอยู่หอพักภายในโรงเรียน และมีการใช้น้ำอยู่ตลอดเวลาเป็นปริมาณมากทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่การใช้น้ำนั้นยังไม่คุ้มค่ามากพอกับเงินที่เสียไป ซึ่งน้ำที่ผ่านการใช้ก็จะถูกปล่อยทิ้งโดยที่ยังไม่ผ่านการบำบัดทำให้น้ำเกิดการปนเปื้อน เปลี่ยนสี ส่งกลิ่นเหม็นและกลายเป็นน้ำเน่าเสีย ซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบและเนื่องจากกลิ่นที่เหม็นทำให้เกิดมลพิษทางอากาศจนทำให้ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน

ดังนั้นทางคณะผู้พัฒนาโครงงานจึงได้นำวิธีการรวมตะกอนไฟฟ้าและโฟโตอิเล็กโทรเฟนตันมาใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โดยมีตัวแปรการศึกษาได้แก่ ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ อัตราส่วนเฟอรัสต่อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยมวล และระยะเวลาในการกักเก็บ

จากการศึกษาคาดว่าการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนและหอพักด้วยกระบวนการรวมตะกอนไฟฟ้าและโฟโตอิเล็กโทรเฟนตันทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้ดี มีค่าตามมาตรฐาน และสามารถนำน้ำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง เป็นการทำให้น้ำมีประโยชน์สูงสุดคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป