การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวฉนวนไฟฟ้า(พอร์ซเลน)โดยการศึกษาสารสกัดคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรามล ดอนจันทึก, ธัญชนก คำหนองคู, แพรณิชา คุ้มยิ้ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ศักดิ์ เเสงขาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทพอร์ซเลนโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวฉนวนไฟฟ้า(พอร์ซเลน)โดยการศึกษาสารสกัดคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน นั้นคือ การนำสารสกัดคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนมาเป็นส่วนผสมของเนื้อดินที่ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ ดินเหนียวและดินขาวประมาณ 30-50% หินฟันม้าประมาณ 20-25 % ทรายแก้วประมาณ 20-25% และสารสกัดคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสประมาณ 20-30% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นตัวฉนวนไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นจากคุณสมบัติของคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสที่มีคุณสมบัติยึดเหนี่ยวโมเลกุลและกันความชื้น โดยเมื่อทำการผสมส่วนผสมเเล้วจะมีการเคลือบก่อนที่จะนำไปเผาตามกระบวนการการทำลูกถ้วยไฟฟ้าประเภทพอร์ซเลนแล้วจึงทำการทดลองตามขั้นตอนต่อไป