การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราบนโฟมแป้งมันสำปะหลังด้วยน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเฮกเซนและเตตระไฮโดรฟูแรน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นลพรรณ จันทรพัฒนา, พิชชานันท์ ทองทิพย์, กาญจนา มาแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์