การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนและรูปทรงของใบพัดต่อแรงลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตาคม บัวเรียน, เจษฎากร ลีลาธนทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพการทำงานของใบพัดแต่ละรูปแบบเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ใบพัดโดยการหาความสัมพันธ์ของรูปทรงและจำนวนของใบพัด ด้วยการทดสอบการหมุนโดยใช้มอเตอร์ 18 โวลต์และพลังงานไฟฟ้าที่ให้เหมือนกัน และใบพัดลมประเภท Axial flow มี Vane เอียงจากเพลา 23 องศาขนาดรัศมีการหมุน 10 เซนติเมตรที่มีพื้นที่สัมผัสลมเท่ากันด้วยรูปทรงต่าง ๆ ได้แก่ รูปทรงปกติ , 3 , 4 , 5 และ 6 เหลี่ยมตามลำดับ ด้วยจำนวนใบพัดจำนวน 3 , 4 , 5 และ 6 ใบ และทดสอบด้วยโปรแกรม Solid Work เพื่อสังเกตุการไหลของอากาศผ่านใบพัดและเครื่องวัดความเร็วลม แบบแยกใบพัด รุ่น AR856 ที่สามารถวัดค่ากระแสลม Sound Sensor Detection Module LM393 ตรวจวัดเสียงที่เกิดจากใบพัด ภายในกล่องปิด 3 ด้าน ซึ่งมีความยาว 30 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตร