เส้นใยจากหนอนไหมที่เลี้ยงด้วยใบหม่อนผสมสีสะท้อนแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภพล เล็กผลา, ปวีณา พยัคฆะ, ศลิษา ฉายะเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์